Ευρωπαϊκή Συμμαχία για Υπεύθυνη Έρευνα & Ανάπτυξη (Ε&Α)

και Προσιτά Φάρμακα

Κοινή Διακήρυξη 71 ευρωπαϊκών οργανώσεων & δικτύων

 

Εμείς, ως εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών – καταναλωτές, ασθενείς και οργανώσεις δημόσιας υγείας – έχουμε διαμορφώσει την Ευρωπαϊκή Συμμαχία για Υπεύθυνη Ε&Α και Προσιτά Φάρμακα.

Στην Ευρώπη και παγκοσμίως, η τιμή των νέων φαρμάκων αυξάνεται χρόνο με το χρόνο, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει εναλλακτική θεραπεία. Σαν αποτέλεσμα, η θεραπεία για απειλητικές για τη ζωή λοιμώξεις και ασθένειες, όπως ο HIV/AIDS, ο καρκίνος και η ηπατίτιδα C, είναι όλο και πιο δυσβάσταχτη τόσο για τα άτομα όσο και για τα εθνικά συστήματα υγείας. Αυτό είναι το αποτέλεσμα ενός αναποτελεσματικού και δαπανηρού συστήματος έρευνας και ανάπτυξης (Ε&Α) το οποίο προωθεί νέα φάρμακα με μονοπώλια ορισμένου χρόνου (διπλώματα ευρεσιτεχνίας) και ενθαρρύνει το καθορισμό δυσβάσταχτων τιμών. Το συγκεκριμένο αυτό σύστημα χορηγεί στις φαρμακευτικές εταιρείες μονοπώλια, με τα οποία τους επιτρέπει να χρεώνουν υπερβολικές τιμές εντελώς ασύνδετες με το κόστος ανάπτυξης και παραγωγής των φαρμάκων. Απαιτούνται επείγοντα μέτρα ώστε να διασφαλιστεί ότι τα φάρμακα που χρειάζονται οι άνθρωποι είναι προσιτά. Συγχρόνως, τα νέα μοντέλα Ε&Α οφείλουν να καλύπτουν τις θεραπευτικές ανάγκες.

Καλούμε για τη δημιουργία ενός συστήματος Ε&Α το οποίο θα απορρέει από τις ανάγκες της δημόσιας υγείας και θα παράγει φάρμακα προσβάσιμα και προσιτά σε παγκόσμιο επίπεδο.

Για να επιτευχθεί αυτό:
• Τα νέα φάρμακα πρέπει να είναι ασφαλή, αποτελεσματικά και να προσφέρουν πραγματική θεραπευτική πρόοδο.
• Τα σχετικά δεδομένα πρέπει να δημοσιοποιούνται προκειμένου να αξιολογούνται με ανεξάρτητο τρόπο και διαφάνεια.
• Η φαρμακευτική Ε&Α δεν πρέπει να καθοδηγείται από την προστασία μονοπωλίων, η οποία έχει ως αποτέλεσμα τις υψηλές τιμές φαρμάκων.
• Η φαρμακευτική Ε&Α θα πρέπει να οδηγήσει σε δημόσια αγαθά και φάρμακα τα οποία είναι αναγκαία και προσιτά.
• Η διαδικασία χάραξης φαρμακευτικής πολιτικής πρέπει να είναι πλήρως διαφανής και να αναπτύσσεται σε συνεννόηση με ανεξάρτητα ενδιαφερόμενα μέρη για την αποφυγή συγκρούσεων συμφερόντων.

Καλούμε τους φορείς χάραξης πολιτικής:

• Να εξασφαλίσουν προσιτές τιμές τώρα. Να αντιμετωπίσουν τα επείγοντα θέματα πρόσβασης και προσιτότητας φαρμάκων που σώζουν ζωές, διαπραγματευόμενοι τις χαμηλότερες τιμές φαρμάκων και χρησιμοποιώντας αποτελεσματικούς μηχανισμούς ελέγχου τιμών, συμπεριλαμβανομένης της υποχρεωτικής αδειοδότησης.

• Να θέσουν τέλος στα φαρμακευτικά μονοπώλια. Να προωθήσουν τον ανταγωνισμό γενόσημων και βιοϊσοδύναμων, συμπεριλαμβανομένης της προαγωγής της χρήσης τους από προγράμματα υγειονομικής περίθαλψης, γιατρούς και ασθενείς και να αυξήσουν τον έλεγχο των αντί-ανταγωνιστικών πρακτικών από τη φαρμακοβιομηχανία.

• Να εφαρμόσουν την πλήρη διαφάνεια της φαρμακευτικής Ε&Α και του καθορισμού τιμών φαρμάκων:
• Προωθώντας την ανοιχτή πρόσβαση σε δεδομένα έρευνας, συμπεριλαμβανομένων δεδομένων από τα αρχικά στάδια έρευνας και όλες τις κλινικές δοκιμές για υπάρχοντα και νέα φάρμακα.
• Κοινοποιώντας πλήρως και παρακολουθώντας τη δημόσια και ιδιωτική χρηματοδότηση φαρμακευτικής Ε&Α.
• Ιδρύοντας μια δημοσίως προσβάσιμη βάση δεδομένων όπου εθνικά ή περιφερειακά συστήματα υγείας θα δημοσιεύουν τις πραγματικές τιμές φαρμάκων που διαπραγματεύονται, συμπεριλαμβανομένων των εκπτώσεων και των επιστροφών.

• Να προωθήσουν ένα νέο βιοϊατρικό μοντέλο Ε&Α:
• Δεσμεύοντας αυξημένους δημόσιους πόρους για την υποστήριξη μιας προσέγγισης βασισμένης στις ανάγκες της φαρμακευτικής Ε&Α, η οποία δεν θα στηρίζεται στην προστασία μονοπωλίων και τις υψηλές τιμές. Νέα μοντέλα Ε&Α τα οποία αποσυνδέουν τα κίνητρα ανάπτυξης φαρμάκων από την προσδοκία υψηλών τιμών θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν βραβεία κινήτρου καινοτομίας, κοινοπραξίες εκμετάλλευσης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, έρευνα ανοικτού κώδικα, συμπράξεις ανάπτυξης προϊόντων και Ε&Α η οποία οδηγείται και χρηματοδοτείται δημοσίως.
• Εισάγοντας συνθήκες στη δημόσια χρηματοδότηση Ε&Α οι οποίες εξασφαλίζουν αποτελέσματα βιοϊατρικής έρευνας σε κατάλληλα και προσιτά φάρμακα (π.χ. πολιτικές μη-αποκλειστικής αδειοδότησης, δημοσίευση και κοινοχρησία δεδομένων ανοικτής πρόσβασης και καθορισμός προτεραιοτήτων βάσει των αναγκών υγείας).

Η Ευρωπαϊκή Συμμαχία για Υπεύθυνη Ε&Α και Προσιτά Φάρμακα αποτελείται από τις παρακάτω οργανώσεις καταναλωτών, ασθενών και δημόσιας υγείας:

Aktivni Potrebiteli/Active Consumers – www.aktivnipotrebiteli.bg
Aktionsbündnis gegen AIDS – www.aids-kampagne.de
Aids Action Europe – www.aidsactioneurope.org
AIDES – www.aides.org
All-Ukrainian Network of People Living with HIV/AIDS (PLWHA) – www.network.org.ua
Altroconsumo – www.altroconsumo.it
APC Romania – Vocea Consumatorilor – www.apc-romania.ro
BEUC – The European Consumer Organisation – www.beuc.eu
Brot für die Welt – www.brot-fuer-die-welt.de
Buko Pharma-Kampagne  www.bukopharma.de
CoalitionPLUS – www.coalitionplus.org
Cochrane – www.cochrane.org
Collectif Interassociatif Sur la Santé – CISS – www.leciss.org
Commons Network – www.commonsnetwork.eu
Confederacion de Consumidores y Usuarios – CECU – www.cecu.es
Consumatori Italiani per l’Europa – www.cie-europa.eu
Consumentenbond – www.consumentenbond.nl
Consumers’ Association of Ireland – CAI – www.thecai.ie
Consumers’ Organisation of Macedonia – OPM – www.opm.org.mk
Consumers’ Protection Center – KEPKA – www.kepka.org
Cyprus Consumers’ Association – www.cyprusconsumers.org.cywww.katanalotis.org.cy
DECO – www.deco.proteste.pt
Der Paritätische Gesamtverband – www.paritaet.org
Deutsche Plattform Globale Gesundheit – DPGG – www.plattformglobalegesundheit.de
Dying for a Cure – www.dyingforacure.org
ECUO – East Europe and Central Asia Union of PLWH – www.ecuo.org
EKPIZO – www.ekpizo.gr
European Public Health Alliance – EPHA – www.epha.org
European AIDS Treatment Group – EATG – www.eatg.org
Farmamundi – www.farmaceuticosmundi.org
Federacja Konsumentow – www.federacja-konsumentow.org.pl
Forbrugerrådet Tænk– www.taenk.dk
Forbrukerradet   – www.forbrukerradet.no
GAT Portugal – www.gatportugal.org
Global Health Advocates – GHA – www.ghadvocates.org
Global Youth Coalition on HIV/AIDS – www.gyca.org
Health Action International – HAI – www.haiweb.org
Health and Trade Network – www.healthandtradenetwork.org
Health Projects for Latvia – www.veselibasprojekti.lv
Hepatitis Scotland – www.hepatitisscotland.org.uk
International HIV/AIDS Alliance in Ukraine – www.aidsalliance.org.ua
International Society of Drug Bulletins – www.isdbweb.orgprescrire.org
IPPNW Germany – www.ippnw.de
Knowledge Ecology International – KEI – www.keionline.org
Kuluttajaliitto – Konsumentförbundet ry – www.kuluttajaliitto.fi
LVOA – Lietuvos vartotojų organizacijų aljansas – www.lvoa.lt
Medecins du Monde/Doctors of the world – www.medecinsdumonde.org
Medicines in Europe Forum
Medicines Law and Policy
Médecins Sans Frontières (MSF) Access Campaign – www.msfaccess.org
medico international – www.medico.de
MEZIS e.V. – Mein Essen zahl ich selbst – www.mezis.de
Mundo Sano – www.mundosano.org
Neytendasamtökin (NS) – www.ns.is
NoGracias – www.nogracias.eu
Organizacion de Consumidores y Usuarios – OCU – www.ocu.org
PRAKSIS – www.praksis.gr
Public Eye (formerly Berne Declaration) – www.publiceye.ch
Restless Development – www.restlessdevelopment.org
Salud por Derecho – www.saludporderecho.org
STOPAIDS – www.stopaids.org.uk
Sveriges Konsumenter – www.sverigeskonsumenter.se
Test Aankoop – Test Achats – www.test-aankoop.bewww.test-achats.be
Transparency International Pharmaceuticals & Healthcare Programme – www.transparency.org.uk
UAEM – Universities Allied for Essential Medicines – www.uaem.org
UFC – Que Choisir – www.quechoisir.org
Verein demokratischer Ärztinnen und Ärzte (Association of Democratic Doctors Germany) www.vdaeae.de
Verein demokratischer Pharmazeutinnen und Pharmazeuten – VdPP – www.vdpp.de
Verein für Konsumenteninformation – VKI – www.konsument.at
Wemos – www.wemos.nl
Zveza Potrošnikov Slovenije – ZPS – www.zps.si

ΚΑΤΕΒΑΣΕ | ΔΙΑΒΑΣΕ | ΜΟΙΡΑΣΟΥ
ΔΕΣ ΤΟ SITE ΤΗΣ ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ