17 Σεπτεμβρίου 2016

 

Την περασμένη εβδομάδα 36 οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών της Ευρώπης έστειλαν ανοιχτή επιστολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την παρότρυνση να καθοριστούν με διαφάνεια οι όροι διεξαγωγής της έρευνας για τα φάρμακα που προέβλεπαν τα Συμπεράσματα του Συμβουλίου του περασμένου Ιουνίου. Σε απάντηση, η Επιτροπή δεσμεύτηκε ότι η μεθοδολογία και το χρονοδιάγραμμα της έρευνας θα είναι έτοιμα μέχρι το τέλος του χρόνου. Η PRAKSIS είναι μια από τις συνυπογράφουσες οργανώσεις.

Το ολοένα αυξανόμενο ενδιαφέρον για τις πρωτοβουλίες που ξεκίνησαν από την ολλανδική προεδρία το πρώτο εξάμηνο του 2016 και παραμένουν ψηλά στην ευρωπαϊκή ατζέντα από την Κοινωνία των Πολιτών της Ευρώπης προκάλεσε την άμεση δημόσια δέσμευση της Επιτροπής και το θέμα παρουσιάστηκε στην δημοφιλή πολιτική επιθεώρηση POLITICO:

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι θα παρουσιάσει μέχρι το τέλος της χρονιάς τη μέθοδο και το χρονοδιάγραμμα για την ανάλυση των επιπτώσεων που έχουν τα κίνητρα ανάπτυξης φαρμάκων που βασίζονται στα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και την αγορά, στα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης και στην πρόσβαση στην καινοτομία.

 

Απαντώντας σε μια ανοικτή επιστολή από δεκάδες ενδιαφερόμενες ομάδες της Κοινωνίας των Πολιτών και ασθενών, ένας εκπρόσωπος της Επιτροπής δήλωσε ότι η μέθοδος θα οριστεί από τις χώρες μέλη μέχρι το τέλος του Δεκεμβρίου.

 

Η Επιτροπή κλήθηκε στα Συμπεράσματα του Συμβουλίου του Ιουνίου να διεξάγει την αξιολόγηση. Ζητήθηκε να ετοιμάσει ένα χρονοδιάγραμμα και τη μεθοδολογία για τη διεξαγωγή της ανάλυσης μέχρι το τέλος του 2016.

 

Η ανοικτή επιστολή εγείρει ανησυχίες σχετικά με την έλλειψη διαφάνειας κατά τη διαδικασία διερεύνησης της Επιτροπής. Ο εκπρόσωπος είπε ότι η Επιτροπή εργάζεται σύμφωνα με τις αρχές της βελτίωσης του κανονισμού.

 

«Θα ακολουθήσουμε τις τυπικές διαδικασίες που σχετίζονται με την ανάθεση των σχετικών μελετών, συμπεριλαμβανομένης της διαφάνειας και της εμπλοκής των ενδιαφερόμενων φορέων», δήλωσε ο εκπρόσωπος.

 

Η απάντηση της ΕΕ έρχεται μετά την αναφορά της Υψηλού Επιπέδου Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την πρόσβαση στα φάρμακα, η οποία εγείρει σοβαρές ανησυχίες σχετικά με τους νόμους πνευματικής ιδιοκτησίας και η οποία προέτρεψε προς μια ριζική αναδιοργάνωση των κινήτρων, καθώς και προς ευρύτερη υιοθέτηση κανόνων που βοηθούν στην παράκαμψη των πατεντών με στόχο τη βελτίωση της πρόσβασης στα φάρμακα.

Παρακάτω βρίσκεται ολόκληρη η ανοιχτή επιστολή των οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών:

Ανοικτή επιστολή προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με την παρακολούθηση των Συμπερασμάτων του Συμβουλίου της ΕΕ (Ιούνιος 2016) για την «Ενίσχυση της ισορροπίας των φαρμακευτικών συστημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της»

Στις 17 Ιουνίου του 2016, και οι 28 Υπουργοί Υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφώνησαν με τα Συμπεράσματα του Συμβουλίου για την αντιμετώπιση των ανισορροπιών στα φαρμακευτικά συστήματα στην ΕΕ και τα κράτη μέλη της. Σε αυτά τα Συμπεράσματα, οι υπουργοί κάλεσαν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προβεί σε κριτική αξιολόγηση των επιπτώσεων στην βιοϊατρική καινοτομία που προκαλούν τα κίνητρα ανάπτυξης τα οποία σχετίζονται με τις τρέχουσες προβλέψεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι τα σημερινά επίπεδα των υπερβολικών δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και της συναφούς προστασίας των μονοπωλίων δεν συμβάλλουν στην πραγματική ιατρική καινοτομία με γνώμονα τις ανάγκες, και καθυστερούν τον ανταγωνισμό από τα γενόσημα. Αντ ‘αυτού, αυτό συμβάλλει στην ανάπτυξη πανομοιότυπων φαρμάκων, σε συμπεριφορές που εμποδίζουν τον ανταγωνισμό και σε υψηλές τιμές των νέων θεραπειών οι οποίες δεν έχουν σχέση με το κόστος της ανάπτυξης.

Αυτό το ζήτημα απαιτεί επείγουσα πολιτική δράση και τα πρόσφατα Συμπεράσματα του Συμβουλίου αποτελούν ένα σημαντικό πρώτο βήμα για την αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης.

Τα κράτη μέλη της ΕΕ ζητούν τώρα από την Επιτροπή (στο άρθρο 47 των εν λόγω Συμπερασμάτων) να διενεργήσει ανεξάρτητη, ενδελεχή και σε βάθος αξιολόγηση των επιπτώσεων των κινήτρων που σχετίζονται με την πνευματική ιδιοκτησία (τα συμπληρωματικά πιστοποιητικά ευρεσιτεχνίας, τη χρήση των εξαιρέσεων από την πατέντα τύπου «Bolar» [εξαίρεση πατέντας για λόγους έρευνας φαρμάκων -κυρίως γενοσήμων- προς έγκριση] , την αποκλειστικότητα των δεδομένων και την αποκλειστικότητα στην αγορά) στην καινοτομία, την προσβασιμότητα, τη διαθεσιμότητα και την προσιτότητα των ιατρικών θεραπειών.

Εμείς, οι υπογράφουσες οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών (ΚτΠ), παροτρύνουμε τους Υπουργούς Υγείας της ΕΕ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλάβουν αυτή την τόσο αναγκαία σε βάθος έρευνα. Ωστόσο, ανησυχούμε για την έλλειψη διαφάνειας και την έλλειψη μιας ισορροπημένης συμμετοχής των ενδιαφερόμενων μερών στη διαδικασία.

Ως εκ τούτου, καλούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να:

 1. Εξηγήσει πώς θα διασφαλιστεί μια διαφανής, χωρίς αποκλεισμούς και πλήρως ανεξάρτητη διαδικασία για την ανάπτυξη της μεθοδολογίας, τη διεξαγωγή της μελέτης και την εκπόνηση συστάσεων πολιτικής με βάση τα πορίσματα της μελέτης και συγκεκριμένα το πώς η Επιτροπή θα διασφαλίσει την ισόρροπη και ισότιμη συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων φορέων (συμπεριλαμβανομένων των ακαδημαϊκών και της ΚτΠ),
 1. Οργανώσει μια δημόσια ακρόαση / εργαστήριο ώστε να συζητήσει και να λάβει στοιχεία από όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς σχετικά με το χρονοδιάγραμμα και τη μεθοδολογία που θα χρησιμοποιηθεί από τη/τις Διεύθυνση (εις) της Επιτροπής για τη μελέτη αυτή,
 1. Δεσμευτεί δημόσια πως θα διαβουλευθεί και θα ενημερώνει τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καθ ‘όλη τη διαδικασία ανάπτυξης της μεθοδολογίας, της εκπόνησης της μελέτης και της υλοποίησης των δράσεων παρακολούθησης με βάση τα πορίσματα της ανάλυσης.

Σε συνέχεια των υποσχόμενων και φιλόδοξων συμπεράσματων του Συμβουλίου, εναπόκειται πλέον στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αδράξει την ευκαιρία για τη δημιουργία μιας σχετικής μεθοδολογίας με διαφανή και υπεύθυνο τρόπο και να αποτρέψει τα στενά εμπορικά και πολιτικά συμφέροντα να υπονομεύσουν τις ανάγκες της δημόσιας υγείας και του γενικού δημόσιου συμφέροντος.

Οι συνυπογράφουσες οργανώσεις:

 1. Action against AIDS (Γερμανία)
 2. AIDS Action Europe
 3. Altroconsumo (Ιταλία)
 4. BEUC – Ευρωπαϊκή Οργάνωση Καταναλωτών
 5. Brot fuer die Welt (Γερμανία)
 6. BUKO Pharma-Kampagne (Γερμανία)
 7. Coalition Plus – Coalition Internationale SIDA
 8. Commons Network
 9. Dying for a Cure (Ηνωμένο Βασίλειο)
 10. ΕΚΠΟΙΖΩ – Ένωση Καταναλωτών “Η Ποιότητα της Ζωής” (Ελλάδα)
 11. European AIDS Treatment Group (EATG)
 12. European Public Health Alliance (EPHA)
 13. Global Health Advocates
 14. Health Action International (HAI)
 15. Health and Trade Network
 16. Health Projects for Latvia
 17. Hepatitis Scotland (Ηνωμένο Βασίλειο)
 18. International Society of Drug Bulletins (ISDB)
 19. Knowledge Ecology International (KEI) Europe
 20. Medecins du Monde/Doctors of the World
 21. Medicines in Europe Forum
 22. MEZIS – Initiative of incorruptible doctors (Γερμανία)
 23. Médecins Sans Frontières – Access Campaign
 24. No Gracias (Ισπανία)
 25. Nordic Cochrane Center
 26. OCU – Organisation of Consumers and Users (Ισπανία)
 27. PRAKSIS (Ελλάδα)
 28. Public Eye (πρώην Berne Declaration)
 29. Restless Development
 30. Salud por Derecho (Ισπανία)
 31. STOPAIDS (Ηνωμένο Βασίλειο)
 32. Test-Aankoop/Test-Achats (Βέλγιο)
 33. Transparency International Pharmaceuticals & Healthcare Programme
 34. Universities Allied for Essential Medicines (UAEM) – Europe
 35. VdPP (Verein demokratischer Pharmazeutinnen und Pharmazeuten) (Γερμανία)
 36. Wemos (Ολλανδία)

Επικοινωνία: Viviana Galli, Ευρωπαϊκή Συμμαχία για την Υπεύθυνη Ε & Α και τα Προσιτά Φάρμακα, viviana@medicinesalliance.eu

ΚΑΤΕΒΑΣΕ ΤΗΝ ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ